O projekcie

Celem dwuletniego (2014-2015) projektu p. „Muzyczno-taneczna tożsamość ludowa Suwalszczyzny i północnokresowych regionów” było trwałe udostępnienie zainteresowanym środowiskom materiałów związanych z dokumentowaniem folkloru terenu Suwałk i Suwalszczyzny. Praktycznym rezultatem jest, prócz publikacji tych materiałów na niniejszej stronie internetowej, przeprowadzenie warsztatów tanecznych i spotkań, a także realizacja nowego widowiska ZPiT „Suwalszczyzna”.

Co osiągnęliśmy?

  • zidentyfikowaliśmy i zdigitalizowali materiały archiwalne: nagrania audio i wideo muzyki i tańców Suwalszczyzny dokonanych w latach 1953–2005 przez badaczy z ośrodków naukowych: Instytutu Sztuki PAN, Uniwersytetu Warszawskiego i Uniwersytetu Adama Mickiewicza w Poznaniu z Instytutu Sztuki PAN w Warszawie i innych ośrodków naukowych oraz zasobów własnych. (zasoby w dziale Muzyka i dział Tańce)
  • utworzyliśmy niniejszą stronę internetową z opisami i zdjęciami oraz muzyką, informacjami o zespołach ludowych, warsztatach i potańcówkach oraz objaśnieniem istoty digitalizacji

W zakresie praktycznym udało się zrealizować:

  • cykl wykładów o historii, tańcach i modzie Suwałk sprzed I wojny światowej (Dział Przedwojenne Suwałki),
  • otwarte warsztaty tańców plebejskich (Potańcówki) w Suwałkach i regionie (dział Tradycja w praktyce)
  • nowe, pełnowymiarowe widowisko taneczno-teatralne Zespołu Pieśni i Tańca „Suwalszczyzna”, zatytułowane „Bal w Resursie Obywatelskiej 1914 r.” (dział Bal w Resursie…)

W rezultacie projektu powstał koherentny zbiór materiałów kulturowych – źródłowe kompendium materiałów etnomuzycznych i etnochoreotechnicznych (dotychczas niepublikowanych lub bardzo trudno dostępnych) udostępnione na trwałe na niniejszej stronie.

Drugim istotnym rezultatem jest widowisko „Bal w Resursie Obywatelskiej 1914” zrealizowane w dwóch wersjach: scenicznej – na dużej scenie SOK 11 listopada 2015 roku, oraz w formule rekonstrukcji autentycznego balu dla zainteresowanych, w budynku dawnej resursy obywatelskiej (obecnie Muzeum Okręgowe). Widowisko zaprezentowano w Suwałkach, a następnie w środowiskach polskich na Litwie i Białorusi. Zorganizowano tam spotkania z lokalnymi animatorami kultury i liderami tamtejszych zespołów, aby w sposób maksymalnie efektywny uprzystępnić rezultaty projektu oraz wspólnie omówić możliwy program wspomagających działań w przyszłości.

Udało się więc oprócz żmudnej cyfryzacji osiągnąć to, o co chodzi we wszelkich wytycznych ministerstwa i UNESCO – udostępnić w atrakcyjnej formie.

Projekt nie skończył się wraz z terminem zapłacenia ostatniej faktury. Jego rozwój trwa, zamieszczane będą kolejne pozyskiwane materiały audio i wideo, informacje o organizowanych warsztatach i prezentacjach scenicznych tańców Suwalszczyzny. Wydarzenia będzie można śledzić w zakładce „Aktualności”.

 

Dlaczego to wszystko?

Unikalna, wielonarodowa kultura ludowa Suwalszczyzny (oprócz tradycji polskiej także m.in. litewska i Rosjan – starowierców) – wymaga stałej, niemal konserwatorskiej, instytucjonalnej ochrony. W terenie (obszar czterech powiatów Suwalszczyzny) zadań z zakresu kultury ludowej nie realizuje w pełnym wymiarze żadna instytucja samorządowa.

Osiągnięcia miejscowych zespołów ludowych (potwierdzane wieloletnim „deszczem nagród” na ogólnopolskich konkursach folklorystycznych, sytuujących ich na 4-5 miejscu w kraju) mogą ulec nieodwracalnemu zaprzepaszczeniu. Realizowany od lat na Suwalszczyźnie program ochronno-promocyjny miejscowej kultury ludowej jest podobny do bardzo skutecznych programów realizowanych przez niektóre instytucje w innych regionach kraju.

Realizacja tego zadania – praca merytoryczna z zespołami, twórcami ludowymi, konsultacje z zakresu folkloru i sztuki ludowej, dokumentowanie wieloźródłowej kultury ludowej – pozwala sprawować całościową opiekę nad tradycyjną kulturą ludową na obszarze czterech powiatów Suwalszczyzny w tym kulturą mniejszości narodowych (Litwinów i staroobrzędowców). Funkcję taką pełniło Centrum Kultury Ludowej Suwalszczyzny i Przygranicza ROKiS w latach 1994-2012. Folkloryści i etnografowie, obecnie już w Suwalskim Ośrodku Kultury nadal udzielają konsultacji w zakresie muzyki ludowej, obrzędowości, sztuki ludowej i rękodzieła  zespołom, śpiewakom, muzykantom ludowym oraz twórcom oraz wykonują prace dokumentacyjne.

Top